This photographer creates a wondrous fantasy world, shooting fashion photos on the frozen lake Baykal. 7